06.05.2015   Suksess med kort botid

Suksess med kort botid

Nær halvparten av elever mellom 16 og 20 med kort botid i Norge fullfører ikke videregående.  På Thor Heyerdahl videregående skole er det nesten ikke frafall.

- Retten til videregående skole er ikke noen rett hvis du ikke har grunnskoleferdigheter, sier teamleder Ingeborg Kulseng ved Kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Kombinasjonsklassen ble opprettet i 2007 for å hindre frafall og sikre gjennomstrømming av flerspråklige elever med kort botid i videregående skole. Elevene får tilbud om inntil to års grunnskoleopplæring.

Fram til 2017 har skolen fått dispensasjon for at elever med svake resultater fra grunnskolen kan ta grunnskoleeksamener på nytt. Flere av de aktuelle elevene fått «ikke vurdert» i flere fag etter kun uker eller måneder på ungdomsskolen.  

Grunnskoleopplæring i videregående: Lærer Vigdis Amundsen assisterer Qurban Ali Rezai. Foto: Atle Møller

Velger riktige programfag

Ved skolestart innkalles elevene til samtale med rådgiver. Her får de vite om sine rettigheter. Samtidig kartlegges særskilte behov blant elevene. 

- Jeg tror det handler mye om at denne elevgruppa trenger å bli sett. De trenger å vite hvem de kan gå til hvis de trenger ekstra hjelp, sier Kulseng.

Mange elever deltar for eksempel i den ukentlige «leksehjelpen» på skolen. Tiltaket bidrar til å utjevne forskjeller. Det er ikke alle som har mulighet til å få hjelp hjemme.

Elevene får innføring i programfagene fra første stund. Hver høst har kombinasjonsklassen et prosjekt om utdanningsvalg. Her kommer elever for å informere om programfagene, og klassen hospiterer i de ulike fagene.  Tidligere valgte de fleste elevene «studiespesialiserende» og «service og samferdsel». Nå velger elevene i større grad programfag som de lykkes med.

NorskPluss VGS forenkler arbeidet med å tilpasse norskopplæringen. I forgrunnen fra venstre Madjib Sahobi og Ajaan Daud Hassan. Foto: Atle Møller

Nettbasert norskopplæring

Undervisningen i kombinasjonsklassen blir lagt parallelt. Nivå 1 er eksamensrettet, mens nivå 2 fokuserer mer på grunnleggende ferdigheter.  «NorskPluss VGS» nettressurs og bøker brukes i begge norskgruppene. 

- NorskPluss VGS hjelper mye. Vi prøver å få med oss læreplanmålene i Kunnskapsløftet samtidig som vi jobber med språkopplæring. Det gjør også nettressursen på en fin måte. Det er et fleksibelt læremiddel med alt fra de enkleste oppgaver til krevende lærestoff.

Norsklærer Vigdis Amundsen forteller at de ofte gjennomgår lesetekstene og grammatikken fra bøkene før elevene jobber med nettressursen. Det er løpende inntak, og særlig elever som begynner seint i klassen, oppfordres til å jobbe på egen hånd for å ta igjen de andre.

- Det er motiverende for elevene å få svar med én gang om de har gjort riktig eller feil. De risikerer ikke å gjøre ti oppgaver, og at alt er feil fordi ingen ser hva de har gjort.

Arbeid med flerkulturell identitet

To timer i uka jobber klassen med bevisstgjøring rundt flerkulturell identitet. De ser filmer, diskuterer og har rollespill.

Elevene lærer at det er normalt å føle seg nedfor som helt ny i et fremmed land. De lærer å sette ord på følelser, snakker om seg selv og hvordan de kan være brobyggere. I disse timene blir det lagt vekt på at det å ha en flerkulturell identitet er helt normalt.

Elevene får en felles forståelse for at deres bakgrunn kan være en ressurs. De kan snakke flere språk. De kan krysse mellom flere kulturer.

- Jeg tror det er viktig å få orden på identiteten for å klare seg i videregående skole, forklarer Vigdis Amundsen.

Satsningen på kombinasjonsklassen bidrar til at elever med kort botid fullfører videregående. Foto: Atle Møller

NAFO 16. juni 2016: Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy